en ru de
PL 90-505 Łódź
ul. Curie-Skłodowskiej 12/14
tel. (42) 6362245, fax: (42) 6376242
www.janwo.pl, e-mail: biuro@janwo.pl


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w związku z działaniem w siedzibie firmy PHU Janwo - Jan Woźniak oraz na terenie nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie 12 /14 w Łodzi monitoringu wizyjnego.Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w dniu 25.05.2018 r. rozpocznie obowiązywanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym na terenie Polski Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawa z dnia 10 mają 2018 r. o ochronie danych osobowych. Na podstawie przedmiotowych aktów prawnych od dnia 25 maja 2018 r. osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje szereg uprawnień, w tym uprawnienie do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych w związku z działaniem monitoringu wizyjnego na określonym obszarze. W związku z powyższym informujemy, iż:

 1. Teren nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie 12 /14 w Łodzi oraz obszar firmy PHU Janwo - Jan Woźniak objęty jest działaniem monitoringu wizyjnego;

 2. Decydując się na skorzystanie z usług firmy PHU Janwo – Jan Woźniak musisz liczyć się z możliwością, iż Twój wizerunek, głównie wizerunek Twojej sylwetki zostanie utrwalony w postaci nagrania;

 3. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach z monitoringu jest Jan Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak z siedzibą w Łódź,/90-505/, ul. Skłodowskiej-Curie 12 /14 tel. 42 637 62 42 adres e-mail:biuro@janwo.pl zwany dalej Administratorem;

 4. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych utrwalonych na nagraniach z monitoringu,

 5. Twoje dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  1. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wykonujących pracę w firmie Administratora danych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz na podstawie art. 22 2 ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

  2. wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osobą fizycznym przebywającym w jego siedzibie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 6. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych przez Jana Woźniaka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak w celach określonych w pkt. 5 Twoje dane osobowe będą mogły zostać udostępniane dla:

  1. Organów policji jeśli na nagraniu z monitoringu zostanie utrwalony fakt, mogący mieć istotne znaczenie da toczącego się lub mogącego się toczyć w przyszłości postępowania nakierowanego na ustalenie sprawcy czynu zabronionego,

  2. Innym podmiotom, które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych. 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jana Woźniaka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie dane utrwalone na nagraniach z monitoringu podlegają zniszczeniu.

 8. W związku z przetwarzaniem przez Jana Woźniaka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,

  5. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Jana Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak z siedzibą w Łódź,/90-505/, ul. Skłodowskiej-Curie 12 /14Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w dniu 25.05.2018 r. rozpocznie obowiązywanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym na terenie Polski Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Na podstawie przedmiotowego aktu prawnego od dnia 25 maja 2018 r. osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje szereg uprawnień, które pozwoliliśmy sobie wskazać Ci poniżej. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Jana Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak z siedzibą w Łodzi,/90-505/, ul. Skłodowskiej-Curie 12 /14:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak z siedzibą w Łodzi, ul. Skłodowskiej-Curie 12 /14 tel. 42 637 62 42 adres e-mail: biuro@janwo.pl zwany dalej Administratorem;

 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych,

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów:

  1. zawarcia i realizacji umowy kupna –sprzedaży rzeczy ruchomych oraz usług (w tym usługi wynajmu miejsc parkingowych) oferowanych przez Jana Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

  2. zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej z Janem Woźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

  3. dochodzenia należności na rzecz Administratora danych osobowych również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów stanowiących źródło dochodzonych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

  4. wewnętrznych celów administracyjnych Jana Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
  5. udzielenia odpowiedzi na ewentualną korespondencje mailową lub zrealizowania zamówienia przesłanego drogą elektroniczną do firmy Administratora danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

 4. Jan Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy, przez co rozumieć należy wszelkie czynności prowadzące do jej wykonania a polegające mi.in. na wystawianiu faktur VAT za świadczone usługi, paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, przesyłanie wszelkiej dokumentacji związanej z umową w tym informującej o zmianie zakresu usługi lub zmianie wysokości należnych opłat.

 5. Z uwagi na przetwarzanie danych przez Jana Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak w celach określonych w pkt. 4 i 5Twoje dane osobowe będą mogły zostać udostępniane dla:

  1. a) Podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych zawartych z Administratorem danych osobowych,

  2. b) Innym podmiotom, które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych.

 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jana Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 i 5 celów przetwarzania, tj.:


  1. w zakresie realizacji zawartej przez Klienta z Janem Woźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Jana Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak,

  2. w zakresie obsługi korespondencji mailowej z klientem lub potencjalnym klientem - do czas zakończenia prowadzenia przedmiotowej korespondencji,

  3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania,

 7. Dokumenty z Twoimi danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być również przechowywane dla celów statystycznych.

 8. W związku z przetwarzaniem przez Jana Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,

  5. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.

 9. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadkach uznania, iż przetwarzane przez Jana Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy z Janem Woźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU Janwo - Jan Woźniak podanie przez Ciebie prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia i realizacji tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i zrealizowania umowy.
 12. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na naszej stronie internetowej: www.janwo.pl, www.janwo.com oraz w Biurze PHU Janwo.


 14. Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).